Crònica del Plenari del Consell Escolar de Menorca (Maig 2016)

7 prioritats per votar PRIMER PLENARI (2).jpg

Dia 3 de maig es va celebrar el primer Plenari del CEME de la legislatura actual. Hi van participar 38 persones de diferents pobles de Menorca,  ideologies polítiques, entitats i sectors. Un petit grup impulsor havia fet 4 reunions per a preparar-la bé. Volien donar a entendre amb fets que és possible construir junts un canvi des de la participació i la pluralitat de visions.

13102892_472366366290606_2600060626433708651_n.jpg

Moment inicial. Ens presentam.

En el primer moment, es va substituir la presentació formal dels components del CEME per una senzilla dinàmica per afavorir la tertúlia espontània (què ets de nom? d´on provens?, mentre es convidava a la gent a un suc de taronja).
Seguidament es va constituir el Consell Escolar fent entrega a les persones assistents de l´acreditació pertinent en forma de targeta portable, mentre es projectava el vídeo de les votacions primàries.

Benvinguda als participants

13131177_1722655708017497_1112239762644126032_o.jpg

En primer lloc el  Conseller de Cultura i Educació, el Sr. Miquel Àngel Maria va donar la benvinguda recordant el procés de primàries per seleccionar els càrrecs principals així com la seva aposta pel Pacte per l´Educació.

13173294_1722655684684166_5664028019247717234_o.jpg

Tot seguit,  la presidenta i vicepresidenta (Guida Al·lès i Mar Lluch) van destacar la necessitat d´apropar el Consell Escolar de Menorca a la comunitat educativa i de consensuar una visió per a compartir un relat col·lectiu sobre on volem ser d´aquí 20 anys, entenent que el futur social i econòmic de Menorca depèn de la solidesa del nostre sistema educatiu.
Reunits en equips de 5 persones, cadascun va rebre un sobre amb 7 prioritats (les prioritats que els votants a les eleccions primàries havien suggerit a peu d´urna), que havien d´ordenar en funció de la importància que els atorgaven.

Selecció de prioritats educatives per aquests 4 anys.

Les tres prioritats més destacades van ser: IMG_2576.jpg

 • Agilitzar el Pacte Educatiu
 • Fer de l´educació formal i no formal una prioritat social, amb propostes com:
  • Garantir per a tots els nivells educatius una xarxa educativa social suficient,  tot integrant progressivament les opcions d´educació formal i no formal, com han fet altres països.
  • Obrir els centres fins a mitja tarda, amb oferta horària flexible que inclou lleure o suport a l’aprenentatge segons les necessitats de cadascú.
  • Organitzar reforços escolars o ajudes en horari extraescolar per acompanyar alumnes en situació de risc quan fan els deures.
  • Impulsar  intercanvis juvenils d´estiu  d´idiomes o bé camps de treball amb associacions juvenils
  • Compartir un diagnòstic i una visió i dissenyar un Pla estratègic coordinat amb les DEM (Directrius Estratègiques de Menorca)

Seguidament es va projectar el vídeo de la jornada de votacions

Consensuam una visió. On volem ser d´aquí 4 anys.

Es va fer entrega a cada equip d´un esborrany que resumia la visió que sostenen les prioritats anteriors, amb l´objectiu de que fos reconstruït. El text final que es va aprovar va ser el següent:

7 prioritats per votar PRIMER PLENARI (1).jpg

Ens comprometem a participar

Captura de pantalla 2016-05-04 a les 18.37.23.png

Es va entregar una peça de construcció a cada participant on hi havia una enganxina aferrada. Cadascú hi va anotar allò que estava disposat a aportar al CEME, ja fos “un capvespre a la setmana”, “parlar amb els estudiants”, “lectures”, etc...

Constitució de la Comissió Permanent

Captura de pantalla 2016-05-04 a les 12.14.02.png

Seguidament els equips es van reunir en funció dels sectors de procedència per a elegir els seus representants a la Comissió Permanent. La Comissió Permanent és l´òrgan que es reuneix amb més freqüència per les gestions del dia a dia (convocar Plenaris i fer possibles les propostes aprovades)

Discussió sobre la possible aprovació de la Memòria i l´Informe Educatiu

Es va procedir a l´aprovació de la representant a l’Observatori de la Infantesa i l´Adolescència, Beni Payeras. A continuació es va obrir un torn d´opinions per a valorar la possible aprovació de la Memòria i l´Informe corresponents a la legislatura anterior, durant el govern del Partit Popular, que van quedar sense aprovar. Atès que la major part de les persones van manifestar que els documents contenien errades ostensibles es va acordar no aprovar-los de moment i al mateix temps sol·licitar als Serveis Jurídics del CIMe més informació sobre aquesta decisió.

Difondre els objectius del CEME entre els adolescents
Per acabar, en el torn de precs i suggeriments, Mar Lluch va proposar fer una primera acció amb els adolescents, que consistiria en trobar-nos amb les Juntes de Delegats dels Instituts per recollir la seva opinió i compartir amb ells les propostes prioritàries del CEME. Es va aprovar i es va acordar que la Comissió Permanent s´encarregarà de l´organització.

Proper Plenari CEME

Fins el passat 4 de març, el Consell de Govern de la Comunitat Autònoma no va aprovar els nomenaments de la presidència i vicepresidència del CEME que van sortir publicats al BOCAIB del 5 de març. El mateix dia es va publicar el del president i vicepresidenta del Consell Escolar de Mallorca (Miquel Oliver i Francisca Marí).

A partir d´aquell moment, un petit equip hem fet 3 reunions per a assegurar que les entitats anessin anomenant els seus representants i preparar el primer plenari que es farà el proper 3 de maig, convocatòria prèvia feta amb 15 dies d´antelació, amb les vacances de Pasqua enmig.

A l´illa d’Eivissa, el president i vicepresidenta del Consell Escolar d´Eivissa (Alberto Taranco i Maria Planells) van ser anomenats el passat divendres 8 d´abril.

Valoració de les eleccions al Consell Escolar de Menorca


Tal vegada un analista escèptic podria treure importància a la jornada electoral celebrada avui dia 20 de gener per elegir alguns càrrecs del Consell Escolar de Menorca. Podria dir que no era necessari invertir tants esforços, que per a què fer moure la gent, que la normativa diu que…. etc….
En canvi per noltros la jornada ha estat el primer pas d´un canvi que cova des de fa 4 anys, quan ens vam reunir per primera vegada per fer feina voluntària per un Pacte educatiu. Fins ara, els càrrecs principals (presidència i vicepresidència) del màxim òrgan de coordinació educativa de Menorca, eren elegits pel conseller de torn, seguint criteris estrictament polítics.
Votants i voluntàries a una escola de Ciutadella

Per primera vegada, aquests càrrecs s´han elegit a través d´unes eleccions, en un gest que posa les bases del futur sistema educatiu que

volem. Un sistema on les decisions educatives no estiguin sotmeses al criteri dels vaivens electorals, sinó a un pacte estable dissenyat pensant en el llarg termini.
Es per això q volem agrair als 41 voluntaris que heu estat a les taules i a les prop de 600 persones que heu votat no només la vostra feina i la vostra participació, sinó la vostra esperança per un millor futur. La jornada ha mostrat les ganes de Pacte que hi ha a Menorca. La gent del carrer sap què vol, i els seus desitjos coincideixen amb allò que diuen els experts: si un territori vol avançar ha de destinar temps a consensuar on vol ser d´aquí 10 anys.
Als pares, mares, docents i estudiants, que heu deixat anotades o filmades les vostres propostes per un Consell Escolar més participatiu i obert a la comunitat educativa. Gràcies. Cadascuna serà escoltada i tinguda en compte.
Finalment volem agrair a la Conselleria d´Educació i Cultura, i al conseller Miquel Àngel Maria, que vagi acceptar el repte de confiar en un procés obert, on els resultats no els podia preveure ningú. Al mateix temps volem demanar a la resta de partits polítics menorquins, que confiïn en la seva societat i apostin per continuar en la mateixa línia en futures votacions del CEME.
Com deia Nelson Mandela: “Sempre sembla impossible fins que es fa”. Avui, dia 20 de gener, és el primer dia d´un somni, el dels menorquins i menorquines, que posen mans i paraules al seu futur.
Gràcies a tots i totes els que hi heu cregut.

Si voleu veure les fotos clicau aquí

Plenari 15 de gener de 2015

La reunió de caràcter ordinari del ple del Consell Escolar de Menorca va tenir lloc dijous, dia 15 de gener, a les 19:30 hores en primera convocatòria, i a les 20:00 hores en segona convocatòria, a la seu del Consell Insular de Menorca.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació , si escau, de l’acta de la sessió anterior.
2. Adhesió del CEME a l’escrit presentat pels directors dels CEIP de Menorca a la Conselleria d’Educació, referit a la demanda d’instruccions per configurar els projectes lingüístics dels centres.
3. Debat i aprovació, si escau de la ponència: “Demandes dels directors/es de les escoles d’Educació Infantil i Primària públiques i concertades de Menorca”,  de la ponent  Mª Victoria Sintes Rita, vicepresidenta del CEME.
4. Debat i aprovació, si escau de la ponència: “Demandes de les treballadores que integren les cooperatives que conformen el sector patronal majoritari de 0-3 de Menorca” de la ponent Maria Camps, representant del professorat
5. Debat i aprovació, si escau de la ponència : ”Demandes dels directors/es de les escoles de Menorca que formen part del Pla Pilot d´Educació Plurilingüe“ de la ponent Mª Victoria Sintes Rita, vicepresidenta del CEME.
6. Torn obert de paraules.

Ponència: Demandes dels directors/es de les escoles d’Educació Infantil i Primària públiques i concertades de Menorca.

Ponent: Mª Victoria Sintes Rita,vicepresidenta del CEME.

Mª Victoria Sintes Rita exposa una sèrie de mancances comunes a tots els centres, que voldria fer arribar a la Conselleria d´Educació del Govern de les Illes Balears, tot comptant amb l´estaló del ple del CEME:

Exposició:

1. Les baixes per IT es substitueixen a partir dels 15 dies de la comunicació, per tant, els centres no disposin d’un professor substitut fins molt després de la baixa del titular, sempre i quan la baixa sigui superior a 15 dies. La pèrdua per part de l’alumnat és molt important i afecta molt negativament el funcionament del centre així com a l’evolució pedagògica i la rendibilitat acadèmica de l’alumnat.
2. El fet que actualment hi hagi només una inspectora per a tota Menorca, fa que les tasques d’assessorament, seguiment, resolució de conflictes, supervisió, avaluació i control, així com l’estaló als equips directius en la seva tasca diària, siguin dificultoses per dur a terme.
3. L’equip de l’EOEP no es conforme d’un cos de tècnics estable en el temps i la plantilla resulta insuficient per cobrir les necessitats i demandes dels centres educatius. S’ha de tenir present que hi ha centres que compten amb un alumnat amb major grau de problemàtiques i necessitats d’orientació. Els criteris per assignar les hores d’atenció per part de l’EOEP no poden ser de caràcter numèric sinó qualitatiu, han de respondre a les vertaderes necessitats de l’alumnat i a la seva idiosincràsia.
4. La dotació de PT, AD i AL als centres educatius ha disminuït i els centres no disposen de suficient personal per atendre les vertaderes necessitats educatives de l’alumnat i fer front així al seu dia a dia.
5. Donat que de cada vegada els centres veuen més burocratitzada les tasques de gestió que han de dur a terme i els CEIP no disposen de personal d’administració i serveis, aquestes tasques recauen sobre els equips directius. Considerem bàsic que es doti de més hores als membres de l’Equip Directiu.
6. El document del pacte per l’educació que s’està gestant a l’àmbit de les Illes Balears, amb participació de tota la comunitat educativa, reclama, entre molts altres aspectes, l’augment de l’autonomia de centre a l’hora de decidir els aspectes que els afecten directament (plantilla, gestió, funcionament, projectes curriculars, projectes lingüístics, etc…).
Per tot l’exposat, sol·licitem:
- Cobrir les baixes dels docents de manera més àgil, sense
haver d’esperar als 10 dies lectius, que es converteixen en
15 dies naturals.
- Recuperar la plantilla d’inspecció amb la finalitat de millorar l’atenció a tota la comunitat educativa en l’exercici de les seves funcions d’assessorament, supervisió, avaluació i control.
- Consolidar un EOEP més estable, qualificat i augmentar la seva plantilla, ja que és insuficient per la problemàtica de l’alumnat dels centres.
- Augmentar la figura de PT, AL i AD per poder atendre als alumnes amb Necessitats Educatives de Suport Educatiu, tenint en compte la realitat de cada centre, i no únicament per càlcul numèric d’alumnat.
- Augmentar les hores dels membres de l’Equip Directiu per poder gestionar el funcionament del centre de manera més funcional.
- Augmentar l’autonomia de centre, perquè tengui més poder de decisió sobre els aspectes que afecten al centre (plantilla, gestió, funcionament,…).

Maó, 15 de gener de 2015

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat.

Ponència: Demandes de les treballadores que integren les cooperatives que conformen el sector patronal majoritari de 0-3 de Menorca

Ponent: Maria Camps, representant del professorat

Maria Camps, representant del professorat, vull traslladar les peticions que l’Associació Empresarial d’Escoles d’Educació Infantil de Menorca, sense representació dins aquest Consell Escolar, voldria fer arribar a la Conselleria d’Educació del Govern de les Illes Balears, tot comptant amb l’estaló del ple del CEME.

l’Associació Empresarial d’Escoles d’Educació Infantil de Menorca aglutina les empreses prestadores dels serveis d’educació de 0 a 3 anys de les escoles infantils de Es Passerells, Es Busquerets, Fort de l’Eau, Cap de Creus i Sant Climent, del municipi de Maó; Es Fabiol, Joguina, Sa Galera i Es Poriol, del de Ciutadella; Arc de Sant Martí i Es Fiets, del des Mercadal, i l’escola infantil de Ferreries, totes elles integrades a la Xarxa d’Escoles Infantils Públiques.

D’uns anys ençà les escoles d’educació infantil han experimentat una baixada més que significativa de les aportacions econòmiques provinents del Govern de les Illes Balears (decrement superior al 80%!), fet que ha conduït a una situació deficitària de la gestió del servei, tot i els esforços efectuats pels ajuntaments i, en menor mesura, pel Consell Insular. Per aquest motiu, sol·licitam a l’executiu autonòmic un increment substancial de les aportacions adreçades al sector, enfocades a la Xarxa d’Escoles Infantils Públiques, a fi de retornar l’equilibri econòmic a la prestació del servei.

Per altra banda, volem traslladar el malestar de l’Associació Empresarial d’Escoles d’Educació Infantil de Menorca en relació al sistema de composició i representació del Consell Escolar de Menorca, en el qual fins ara, maldament haver estat l’organització més representativa –amb molta diferència- del sector de 0 a 3 anys de l’illa, no hi té representants. Per si no fos prou, l’avantprojecte de decret-llei de regulació dels consells escolars insulars limita encara més les possibilitats de representació en el sector. Per aquest motiu, sol·licitam que es promoguin les mesures necessàries per tal que en el decret-llei de referència es prevegi, en els consells escolars insulars, la representació patronal del sector d’educació infantil de 0 a 3 anys.

Finalment, volem fer explícit el reconeixement, per haver resolt, almenys de manera provisional, la problemàtica derivada de la disparitat d’interpretacions sobre l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local en el camp de l’educació infantil, que afectava molt negativament la gestió ordinària del servei.

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat.

Ponència: Demandes dels directors/es de les escoles deMenorca que formen part del Pla Pilot d´Educació Plurilingüe.

Ponent: Mª Victoria Sintes Rita, vicepresidenta del CEME.

Després d’haver engegat el Pla Pilot d’Educació Plurilingüe a les escoles:CEIP Tramuntana, CEIP Fornells, CEIP Francesc d’Albranca, CEIP Antoni JuanAlemany, CC Nostra Senyora de la Consolació i CC Cor de Maria, el curs 2012-13, s’ha pogut constatar la bona acceptació per part dels claustres i lesfamílies. Considerem que s’han de poder avaluar els projectes engegats i, enbase als resultats, poder donar-los continuïtat en els propers cursos.SOL·LICITA:Aquest curs ja és el darrer any de la implantació del Pla Pilot d’EducacióPlurilingüe.Sol·licitem l’avaluació dels projectes i l’assoliment d’objectius idemanem a la Directora General d´ Ordenació, Innovació i FormacióProfessional, la senyora Isabel Cerdà Moragues, que, de ser positival’avaluació dels projectes, doni l’opció depoder continuar amb aquest pla demillora

Maó, 15 de gener de 2015

Resultat de la votació: Aprovada per unanimitat.

Pàgina següent »